Podmínky ochrany osobních údajů

PROFIMASS s.r.o., IČO: 01922131, se sídlem Jaroslava Průchy 924/32, 434 01 Most, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Ladem, oddíl C, vložka 33076 (dále jen “PROFIMASS”) tímto informuje zákazníka o tom, jaké osobní údaje, jako správce osobních údajů, zpracovává o fyzických osobách,  k jakým účelům, jaká je doba zpracování těchto osobních údajů, kdo je příjemcem těchto osobních údajů a jaká práva fyzickým osobám náleží.

I.  Správce osobních údajů a jeho kontaktní údaje:

PROFIMASS s.r.o.
IČO: 01922131
Adresa: Jaroslava Průchy 924/32, 434 01 Most
E-mail: obchod@profimass.cz
Telefon: +420 702 270 065

II.  Kategorie osobních údajů

2.1  Nákup zboží prostřednictvím e-shopu

V případě, že nakupujete prostřednictvím webové stránky www.profimass.cz, dochází tak k přijetí objednávky a uzavření kupní smlouvy, zpracování objednávky a doručení zboží zákazníky. Při této činnosti zpracováváme:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • poštovní adresu
 • fakturační adresu
 • telefonní číslo
 • bankovní spojení
 • položky objednávky
 • datum registrace
 • datum objednávky
 • datum posledního přihlášení
 • objem poskytnutých služeb
 • zákaznický segment


2.2    Odběr marketingových zpráv

V případě, že od nás odebíráte marketingové zprávy, zpracováváme:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu


2.3    Další

Dále zpracováváme:

 • Údaje z komunikace mezi PROFIMASS a zákazníkem
 • Záznamy o chování zákazníka na webových stránkách www.profimass.cz


Osobní údaje jsou zpracovány automatizovaně i manuálně v elektronické a papírové formě prostřednictvím zaměstnanců PROFIMASS a zpracovatelů pověřených PROFIMASS na základě smluv o zpracování osobních údajů.

III.  Účely zpracování osobních údajů


Osobní údaje zákazníka se zpracovávají k účelu a z důvodů:

 • prodeje zboží a jeho vyúčtování, identifikace zákazníka, doručení zboží. Jedná se o nezbytné zpracování pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů.
 • splnění právních povinností (zákonných daňových povinností, plnění stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního nebo správního řízení, vyřizování reklamace zboží). Jedná se o zpracování pro splnění právních povinností, které se na PROFIMASS vztahují.
 • zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění kupní smlouvy. Jedná se o nezbytné zpracování pro splnění smlouvy.
 • zajištění komunikace se zákazníkem, kdy Vás můžeme kontaktovat a sdělit Vám tak aktuální stav Vaší objednávky, žádosti nebo reklamace.
 • zlepšování služeb. Jedná se o oprávněný zájem PROFIMASS, který spočívá v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb k udržení konkurenceschopnosti v hospodářské soutěži.
 • vymáhání pohledávek za zákazníkem a vedení ostatních sporů se zákazníkem, zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a zákazníků. Jedná se zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů PROFIMASS.
 • zasílání newsletterů (obchodních sdělení) a informování zákazníka o marketingových nabídkách PROFIMASS, kdy toto zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti. V případě, že již newslettery a informace o marketingových nabídkách PROFIMASS dostávat nechcete, můžete se z odběru snadno odhlásit prostřednictvím odkazu, který naleznete ve spodní části každého newsletteru. Pro odhlášení z odběru můžete také kontaktovat správce dle shora uvedených kontaktních údajů.
 • zasílání newsletterů (obchodních sdělení) a informování o marketingových nabídkách PROFIMASS v případě, že nejste naším zákazníkem pouze za předpokladu, že jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
 • pokud máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na webových stránkách pro účely zlepšení služeb zákazníkům, zlepšení fungování webových stránek, reklamy. Jedná se o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů PROFIMASS. Více v 7.1 Zásady používání souborů cookie.

IV.  Příjemci osobních údajů:

Vaše osobní údaje jsou poskytovány třetím osobám v souvislosti s plněním kupní smlouvy, oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.
Příjemci osobních údajů jsou zasilatelské společností a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, správní orgány, soudy a veřejné orgány v souladu s platnými právními předpisy.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do  třetí země mimo Evropskou unii. Správce má právo pověřit zpracováváním osobních údajů zpracovatele, který se správcem uzavřel zpracovatelskou smlouvu a poskytuje dostatečné záruky ochrany Vašich osobních údajů.

V.  Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme:

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby a po dobu 5 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
 • po dobu, po kterou je PROFIMASS povinen uchovávat tyto osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů. V případě vystavených daňových dokladů, jsou tyto doklady v souladu se zákonem č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, uchovávány po dobu 10 let od jejich vystavení.
 • v případě uděleného souhlasu se zasíláním newsletterů a marketingových nabídek PROFIMASS podobu 5 let nebo do odvolání.
 • v případě recenzí 5 let.
 • v případě komunikace 3 roky.


V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

VI.  Práva subjektu údajů

6.1  Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely marketingové účely, tj. nabízení obchodu a služeb a pro účely případného oslovení s nabídkou zaměstnání. Učinit tak můžete podepsaným písemným oznámením zaslaným na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

6.2  Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce informace o tom, zda zpracovává Vaše osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

6.3  Právo na opravu

Máte také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na Vaši žádost nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo doplnit.

6.4  Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požádat o to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které o Vás zpracovává, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Právo na výmaz se neuplatní pokud je dána zákonná výjimka, zejména protože zpracování osobních údajů je nezbytné pro:
 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


6.5  Právo na omezení zpracování


Máte právo na  to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 • popíráte přesnost zpracovávaných osobních údajů, zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.


Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu či obhajoby právních nároků, nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie či některého členského státu.

6.6  Právo vznést námitku

Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo kdykoli vznést námitku.

6.7  Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které byly Vámi poskytnuty správci, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

6.8  Právo podat stížnost

V případě, že budete jakkoli nespokojeni se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo správci, a to písemně na poštovní adresu nebo kontaktní email správce uvedený výše, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

VII.  Webové stránky
 
7.1  Zásady používání souborů cookie
 
Co jsou soubory cookie a k čemu slouží

Webové stránky využívají k přizpůsobení obsahu webu uživateli soubory cookies. Soubory cookies jsou malé množství dat, které se během návštěvy stránky ukládají ve Vašem prohlížeči. Při opakované návštěvě webu jsou tato data odeslány prohlížečem zpět na web, který je zpracuje. To stránkám umožňuje rozlišovat jednotlivé uživatele bez nutnosti jejich přímé identifikace. Zpříjemňují tak uživateli používání webu bez rizika zneužití osobních údajů.

Používají se např. při:

 • zapamatování přihlašovacích údajů zákazníků, aby je nemuseli zadávat stále znovu
 • nastavení správné funkčnosti webu např. podle informací o nastavení výchozího jazyka prohlížeče, typu zařízení nebo rozlišení obrazovky uživatele
 • zpříjemnění užívání webu např. ukládáním obsahu nákupního košíku po celou dobu návštěvy


Jaké soubory cookies používáme

Z hlediska trvanlivosti lze soubory cookies rozdělit na dva základní typy: session cookies (krátkodobé), které jsou ve Vašem prohlížeči uloženy jen po dobu, kdy je prohlížeč otevřený, a persistentcookies (dlouhodobé), které zůstávají v prohlížeči uloženy i po jeho zavření.

Soubory cookies můžeme rozdělit podle jejich funkce na:

 • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
 • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
 • esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu


Nastavení používání souborů cookies lze provézt v nastavení Vašeho webového prohlížeče. Většina prohlížečů ve výchozím nastavení automaticky využívá a zpracovává soubory cookies. Pomocí Vašeho prohlížeče můžete užívání cookies odmítnout nebo nastavit použití jen některých. Informace o používání cookies a jejich nastavení najdete na stránkách podpory jednotlivých prohlížečů:


Další informace o souborech cookies jsou dostupné například zde.

7.2  Odkazy

Webové stránky www.profimass.cz mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují informace, nicméně takového webové stránky mohou být provozovány jinými správci osobních údajů a mohou mít i jiné zásady ochrany osobních údajů. PROFIMASS nenese žádnou odpovědnost za jakékoli informace, služby, produkty obsažené na těchtowebových stránkách.

7.3  Účinnost

Tyto Informace o ochraně osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

PROFIMASS s.r.o.

Příloha:

Přílohou těchto informací o zpracování osobních údajů je žádost o poskytnutí informací o zpracování osobních údajů na žádost subjektu údajů, kterou ve formátu PDF naleznete zde: Profimass-zadost-osobni-udaje